Masz żadnych produktów w koszyku.
Wyszukiwanie
Polski
 • English
 • Български
 • Hrvatski
 • Česky
 • Dansk
 • Eesti
 • Français
 • Deutsch
 • Ελληνικά
 • Magyar
 • Italiano
 • Polski
 • Português (BR)
 • Português
 • Română
 • Русский
 • Español
 • Svenska
 • Українська
$ US Dollar
 • £ - British Pound
 • $ - US Dollar
 • € - Euro
Filters

Zasady ochrony prywatności

Witamy na stronie poświęconej sposobom wykorzystywania plików cookie przez Wild Thang Limited.

Wild Thang Limited szanuje Twoją prywatność i chroni dane osobowe. Niniejsza strona zawiera informacje na temat naszego postępowania z Twoimi danymi, gdy odwiedzasz stronę sklepu PokerStars, obsługiwaną i utrzymywaną przez Wild Thang Limited (bez względu na to, skąd się na nie trafi) oraz prezentuje Twoje prawa w zakresie prywatności i chroniących ich przepisów.

 1. Ważne informacje na nasz temat

  Główne założenia Zasad ochrony prywatności

  Niniejsza strona na temat ochrony prywatności ma na celu dostarczenie informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zdobywanych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej witryny, z uwzględnieniem danych podawanych na stronie przy rejestracji do newslettera, kupowania towaru czy zakładania konta. Nasz strona nie jest przeznaczona dla dzieci, więc świadomie nie gromadzimy o nich informacji. Zapoznanie się z niniejszą stroną oraz innymi informacjami o ochronie prywatności lub przetwarzaniu danych, które przy różnych okazjach możemy Ci przedstawić, gdy zbieramy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, ma duże znaczenie, żebyś miał pełny obraz metod oraz powodów wykorzystania tych danych. Niniejsze zasady ochrony prywatności stanowią uzupełnienie innych zasad, ale ich nie zastępują.

  Administrator

  Wild Thang Limited jest operatorem strony sklepu PokerStars i administratorem (zwanym administratorem danych) danych osobowych gromadzonych w związku z dokonywaną za pośrednictwem strony internetowej sprzedażą dóbr. Wild Thang Limited będzie dalej zwane również „Firmą”. Wild Thang Limited to firma utworzona i zarejestrowana w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Zasady ochrony prywatności zostały wystosowane w imieniu Wild Thang Limited, a zatem wzmianki na temat Wild Thang Limited czy Firmy odnoszą się do Wild Thang Limited, podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych klientów w powiązaniu ze stroną sklepu PokerStars.

  Inspektor ochrony danych

  Inspektor ochrony danych (DPO) jest odpowiedzialny w Firmie za sprawy związane z niniejszymi zasadami ochrony danych. Wszelkie pytania na temat niniejszych zasad ochrony prywatności, w tym prośby o skorzystanie z przysługujących praw, należy kierować do DPO za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie. Obsługa klienta niniejszego serwisu zapewniana jest przez TSG Interactive Services Limited, występującym pod nazwą handlową PokerStars („TSG”) w imieniu Wild Thang Limited. TSG będzie otrzymywać od Firmy dane osobowe klientów w celu zapewnienia im właściwej obsługi.

  Dane kontaktowe

  Pełne dane Firmy:
  Pełna nazwa podmiotu prawnego: Wild Thang Limited
  Adres korespondencyjny: 331-337 Derby Road, Bootle, Liverpool L20 8LQ Wielka Brytania

  Firma z przyjemnością rozwieje wszelkie ewentualne wątpliwości. Jeżeli masz jakieś uwagi, możesz nam je przekazać za pomocą formularza kontaktowego. Skargi można w dowolnym momencie zgłaszać do Information Commissioner's Office (ICO), brytyjskiego organu nadzorującego sprawy związane z ochroną danych osobowych (www.ico.org.uk).

  Zmiany zasad

  Firma ma prawo, gdy zajdzie taka potrzeba, do modyfikacji niniejszych zasad. Wszelkie przyszłe zmiany będą publikowane na tej stronie. Data ostatniej aktualizacji niniejszych zasad znajduje się na górze strony.

  Odnośniki do stron zewnętrznych

  Niniejsza strona może zawierać odnośniki do zewnętrznych serwisów, wtyczek i aplikacji. Kliknięcie ich lub nawiązanie połączeń może wiązać się z umożliwieniem stronom trzecim gromadzenia lub przekazywania danych osobowych. Zewnętrzne serwisy pozostają poza kontrolą Firmy i nie ponosi ona odpowiedzialności za ich oświadczenia w sprawie ochrony prywatności. Przy opuszczaniu stron Firmy zaleca się zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności każdej z odwiedzanych stron.

 2. Gromadzone dane

  Dane lub informacje osobowe oznaczają wszystkie informacje na temat osoby, na podstawie których można ją zidentyfikować. Nie obejmują one danych bez elementu identyfikacyjnego (danych anonimowych).

  Firma może gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych klienta, przekazanych jej za pośrednictwem serwisu, aplikacji, rozmów telefonicznych, korespondencji mailowej lub w dowolny inny sposób. Dane pogrupowane są w następujący sposób:

  • Dane identyfikacyjne: pierwsze imię, drugie imię, nazwisko panieńskie/rodowe, nazwisko, pseudonim lub podobny identyfikator.
  • Dane kontaktowe: adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów.
  • Dane finansowe uwzględniają informacje na temat karty płatniczej.
  • Dane transakcyjne: informacje na temat obustronnych płatności oraz kupionych od Firmy produktów.
  • Dane techniczne: adres protokołu internetowego (IP), dane do logowania, rodzaj i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, rodzaj i wersja wtyczki przeglądarki, system operacyjny, platforma i inna technologia z urządzeń używanych w celu skorzystania z serwisu.
  • Dane profilowe: pseudonim i hasło, zakupy lub zamówienia klienta.
  • Dane dotyczące użytkowania: informacje na temat korzystania z serwisu, produktów i usług.
  • Dane marketing i komunikacyjne uwzględniają preferencje dotyczące otrzymywania materiałów marketingowych z Wild Thang Limited. Firmę należy informować o zmianie danych osobowych (do czasu ustania współpracy). Firma gromadzi też dane sumaryczne, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, dla dowolnych celów. Dane sumaryczne mogą pochodzić z danych osobowych, jednak pod względem prawnym się do nich nie zaliczają, gdyż ani bezpośrednio, ani pośrednio nie ujawniają tożsamości.

  Firma nie gromadzi żadnych danych osobowych klientów ze specjalnych kategorii (w tym informacji rasowych, etnicznych, dotyczących przekonań religijnych czy filozoficznych, życia płciowego, orientacji seksualnej, opinii politycznych, przynależności do związków zawodowych, stanu zdrowia czy danych genetycznych i biometrycznych). Firma nie gromadzi też żadnych informacji na temat wyroków karnych i przestępstw.

  Niepodanie danych osobowych

  Gdy Firma jest prawnie zobowiązana do gromadzenia danych osobowych lub gdy wymaga tego umowa z klientem, a on nie dostarczy ich na żądanie Firmy, nie będzie ona mogła wywiązać się z postanowień zawartej lub zawieranej właśnie umowy (na przykład dostarczyć klientowi określonych dóbr). W taki wypadku Firma może nie być w stanie zrealizować zamówienia produktu lub może być zmuszona anulować zamówienie, ale w takim razie poinformuje o tym wówczas klienta.

 3. Jak gromadzone są dane osobowe?

  Bezpośrednie interakcje. Klient może przekazać Firmie swoją tożsamość, dane kontaktowe i finansowe, wypełniając formularze lub drogą pocztową, telefoniczną, mailową lub w dowolny inny sposób. Dotyczy to m.in. danych osobowych podawanych przy:

  • składaniu zamówieni na produkty;
  • zakładaniu konta na stronie Firmy;
  • zgłaszaniu się do newsletterów;
  • zgłaszaniu się do otrzymywania materiałów marketingowych;
  • dostarczaniu informacji zwrotnych.

  Automatyczne technologie lub interakcje. Przy podejmowaniu przez klienta interakcji ze stroną Firmy może ona automatycznie gromadzić dane techniczne na temat jego sprzętu, działań w przeglądarce i wzorców zachowań. Dane te gromadzone są za pomocą plików cookie oraz innych, podobnych technologii. Firma może też otrzymywać dane techniczne klienta, jeśli odwiedza on inne strony z wykorzystaniem plików cookie Firmy. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat plików cookie.

  Źródła zewnętrzne lub publicznie dostępne. Firma może otrzymywać następujące dane osobowe klienta z różnych źródeł zewnętrznych:

  • Dane techniczne z następujących źródeł: z narzędzi analitycznych dostarczanych przez takich dostawców jak Google spoza UE.
  • Dane kontaktowe, finansowe i transakcyjne od dostawców usług technicznych, obsługujących płatności i przesyłki spoza UE.
  • Dane identyfikacyjne i kontaktowe od brokerów danych i serwisów zajmujących się agregacją danych.
  • Dane identyfikacyjne i kontaktowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak Companies House czy Electoral Register wewnątrz UE.
 4. Wykorzystanie danych osobowych

  Firma będzie wykorzystywać dane osobowe klientów wyłącznie w ramach obowiązującego prawa. Najczęściej będą one wykorzystywane w następujących okolicznościach:

  • w celu wywiązania się z zawartej lub zawieranej właśnie umowy z klientem;
  • gdy jest to konieczne z punktu widzenia prawnie uzasadnionych interesów Firmy (lub strony trzeciej) oraz interesów klienta, gdy podstawowe prawa nie mają charakteru nadrzędnego;
  • gdy Firma musi wypełnić obowiązek prawny;
  • dla nabywcy (lub potencjalnego nabywcy) każdego przedsiębiorstwa lub aktywów, które Firma sprzedaje (lub planuje sprzedać).

  Ogólnie Firma opiera się na udzielonej zgodzie jako legalnej podstawie przetwarzania danych osobowych klienta. Gdy zgoda jest wykorzystywana, klient ma prawo w dowolnym momencie ją wycofać, kontaktując się z Firmą. Można wycofać określoną zgodę marketingową zgodnie z poniższą sekcją poświęconą rezygnacji.

  Poniżej znajdują się paragraf oraz tabela wyszczególniające, w jakim celu Firma wykorzystuje dane osobowe klienta.

  W jakim celu wykorzystywane są dane osobowe

  Poniżej w formie tabeli znajduje się opis wszystkich sposobów potencjalnego wykorzystania danych osobowych klientów oraz ich podstaw prawnych. W stosownych przypadkach wskazano uzasadniony interes Firmy (patrz: definicja uzasadnionego interesu w punkcie 10. (Terminy)).

  Uwaga! Przetwarzanie danych osobowych może opierać się na więcej niż jednej podstawie prawnej – w zależności od celów ich wykorzystania. Informacje na temat określonych podstaw prawnych przetwarzania danych w przypadku wyszczególnienia w poniższej tabeli więcej niż jednej z nich udzielane są na żądanie.

  Cel/działanie

  Rodzaj danych

  Podstawa prawna przetwarzania danych w tym w uzasadnionym interesie

  Rejestracja nowego klienta na stronie starsstore.com

  (a) Identyfikacyjne
  (b) Kontaktowe

  Wykonanie przedmiotu umowy (patrz: definicja wykonania przedmiotu umowy w punkcie 10. (Terminy))

  Realizacja i wysyłka zamówienia, w tym:
  (a) Obsługa płatności, opłat i obciążeń
  (b) Inkasowanie i windykacja należności

  (a) Identyfikacyjne
  (b) Kontaktowe
  (c) Finansowe
  (d) Transakcyjne
  (e) Marketingowe i komunikacyjne

  (a) Wykonanie przedmiotu umowy
  (b) Działania w uzasadnionym interesie Firmy (windykacja długów)

  Zarządzanie relacjami z klientem, w tym:
  (a) Powiadamianie o zmianach zasad ochrony prywatności
  (b) Prośby o opinie, uwagi lub wypełnienie ankiety

  (a) Identyfikacyjne
  (b) Kontaktowe
  (c) Profilowe
  (d) Marketingowe i komunikacyjne

  (a) Wykonanie przedmiotu umowy
  (b) Spełnienie zobowiązań prawnych
  (c) Działania w uzasadnionym interesie Firmy (aktualizacja archiwów i analiza sposobów korzystania przez klientów z produktów/usług)

  Działania administracyjne i ochrona interesów oraz niniejszej strony (w tym: rozwiązywanie problemów, analiza danych, testy, konserwacja systemu, udzielanie pomocy, przekazywanie i hosting danych)

  (a) Identyfikacyjne
  (b) Kontaktowe
  (c) Techniczne

  (a) Działania w uzasadnionym interesie Firmy (prowadzenie interesów, dostarczanie usług administracyjnych i informatycznych, zabezpieczenie sieci, zapobieganie oszustwom i działania w sferze reorganizacji lub restrukturyzacji przedsiębiorstwa)
  (b) Spełnienie zobowiązań prawnych (patrz: definicja spełniania zobowiązań prawnych lub regulacyjnych w punkcie 10. (Terminy))

  Korzystanie z analiz danych w celu ulepszania strony, produktów/usług, marketingu, relacji z klientem i doświadczeń klienta

  (a) Techniczne
  (b) Użytkowania

  Działania konieczne dla naszych uzasadnionych interesów do definiowania typów odbiorców produktów/usług, dbanie o aktualność strony, rozwój odnośnego biznesu, informowanie o strategii marketingowej TSG

  Sugestie i rekomendacje dotyczące dóbr lub usług, które mogą zainteresować klienta

  (a) Identyfikacyjne
  (b) Kontaktowe
  (c) Techniczne
  (d) Użytkowania
  (e) Profilowe

  Działania w uzasadnionym interesie TSG (ulepszanie produktów/usług i rozwój biznesu)

  Obsługa klienta

  (a) Identyfikacyjne
  (b) Kontaktowe
  (c) Finansowe
  (d) Transakcyjne
  (e) Profilowe

  (a) Wykonanie przedmiotu umowy
  (b) Spełnienie zobowiązań prawnych
  (c) Działania w uzasadnionym interesie Firmy (archiwizowanie i zachowywanie komunikacji dla celów szkoleniowych, ulepszanie obsługi klienta)

  Marketing

  Firma dokłada starań, by zapewnić klientom wybór w zakresie wykorzystania określonych danych osobowych, zwłaszcza w kwestii marketingu i reklamy.

  Oferty promocyjne

  Firma może wykorzystywać dane identyfikacyjne, kontaktowe, techniczne, dotyczące użytkowania w celu uzyskania obrazu potencjalnych potrzeb lub zainteresowań klientów. W ten sposób decyduje, jakie produkty i oferty mogą im odpowiadać (określa się to jako marketing). Klienci będą otrzymywać od Firmy komunikaty marketingowe, jeśli o nie poproszą lub dokonają zakupu towarów, a nie zrezygnowali wcześniej z otrzymywania takich materiałów.

  Rezygnacja

  Klient może w dowolnej chwili zgłosić Firmie rezygnację z otrzymywania komunikatów marketingowych. Rezygnacja taka nie odnosi się do danych osobowych dostarczonych w wyniku zakupu towaru, rejestracji gwarancji, korzystania z produktu lub innych transakcji.

  Pliki cookie

  W niniejszych zasadach ochrony prywatności wyrażenie „plik cookie” jest używane w odniesieniu do plików cookie i podobnych technologii, które używane są przez firmę do przechowywania informacji (takich jak sygnały nawigacyjne). Cookie to prosty plik tekstowy, który jest przechowywany na komputerze lub urządzeniu mobilnym (bądź innym) użytkownika przez serwer strony internetowej i tylko ten serwer będzie w stanie pobrać lub odczytać zawartość tego pliku. Każdy plik cookie jest unikalny dla przeglądarki internetowej użytkownika. Będzie on zawierał pewne anonimowe informacje, takie jak unikalny identyfikator oraz nazwa strony internetowej, a także pewne cyfry i znaki.

  Prawie wszystkie odwiedzane strony internetowe i aplikacje, w tym strony należące do firmy, używają plików cookie w celu poprawy komfortu użytkowania poprzez umożliwianie danej stronie internetowej i/lub aplikacji „zapamiętanie” użytkownika albo na czas trwania jego wizyty (przy użyciu „sesyjnego pliku cookie”), albo również przy ponownych odwiedzinach (przy użyciu „trwałego pliku cookie”).

  Pliki cookie są wykorzystywane w celu usprawnienia korzystania ze strony internetowej lub aplikacji, na przykład poprzez umożliwienie sprawnego poruszania się między podstronami i przechowywanie preferencji użytkownika. Przyspieszają one i ułatwiają interakcję pomiędzy użytkownikiem a stroną internetową. Jeśli strona lub aplikacja nie używa plików cookie, użytkownik będzie przy każdym przejściu na kolejną podstronę traktowany jak nowy gość. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do wyświetlania ukierunkowanych reklam i analizowania sposobu przeglądania strony internetowej przez użytkownika.

  Więcej informacji na temat plików cookie oraz sposobu ich wyłączania w przeglądarce można znaleźć tutaj.

  Więcej informacji o tym, jakie reklamowe pliki cookie znajdują się na danym urządzeniu wraz z możliwością ich bezpośredniego wyłączenia znajduje się tutaj.

  Zmiana celu

  Firma będzie wykorzystywać dane osobowe do celów, dla których zostały zebrane, chyba że uzasadnione będzie użycie ich w innym celu – kompatybilnym z pierwotnym. Aby uzyskać wyjaśnienia odnośnie do przetwarzania danych w celu kompatybilnym z pierwotnym, należy skontaktować się z Firmą. W razie zaistnienie potrzeby wykorzystania danych w niepowiązanym celu, Firma powiadomi klienta o tym i objaśni uprawniające ją do tego podstawy prawne. Należy pamiętać, że Firma może przetwarzać dane osobowe w zgodzie z powyższymi zasadami bez wiedzy i zgody klienta, gdy jest to wymagane lub dozwolone prawnie.

 5. Ujawnianie danych osobowych

  Firma może przekazywać dane osobowe wymienionym niżej podmiotom do celów wyszczególnionych w tabeli z punktu 4. Wewnętrzne osoby trzecie, takie jak: pracownicy, przedstawiciele i podmioty prawne Wild Thang Limited. Zewnętrzne osoby trzecie, w tym specjaliści-informatycy z obsługi klienta, dostawcy i podwykonawcy potrzebni do funkcjonowania witryny, aplikacji i realizacji wszystkich umów z nimi lub klientami, w tym Communigator, Qualtrics, firmy kurierskie dostarczające zamówienia (np. DHL, Royal Mail, DPD), World Pay, Stripe, PayPal Card Payment Solutions.

  Firma ujawnia też dane osobowe TSG w celu dostarczenia przez nich obsługi klienta.

  Podmioty zewnętrzne, którym Firma może chcieć sprzedać lub przekazać część działalności bądź aktywów, lub dokonać z nimi fuzji. Obejmuje to również dążenie do przejęcia innych firm lub wcielenia ich do swojej działalności. Gdyby zmiany takie dotyczyły Firmy, nowi właściciele mogliby wykorzystywać dane osobowe klientów w sposób wyszczególniony w niniejszych zasadach. Firma wymaga od osób trzecich zachowania bezpieczeństwa danych osobowych klientów i traktowania ich zgodnie z prawem. Firma nie zezwala zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystanie danych osobowych klientów do ich własnych celów, tylko do ściśle określonych celów i w sposób zgodny z udzielonymi instrukcjami.

 6. Międzynarodowe przekazywanie danych

  Firma przekazuje dane osobowe klientów Wild Thang Limited oraz pomiędzy krajami, w których prowadzi działalność, zgodnie z zasadami ochrony prywatności Wild Thang Limited Wiele krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do których mogą być przekazywane dane osobowe klientów nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, zatwierdzonego przez Komisję Europejską. Jednak Firma korzysta z określonych dostawców usług (zgodnie z punktem 5.) i może podpisywać określone umowy, zaaprobowane przez Komisję Europejską, które zapewniają taką samą ochronę, jaka obowiązuje w Europie. Więcej szczegółów zawierają następujące dokumenty Komisji Europejskiej: Standardowe klauzule umowne dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

 7. Bezpieczeństwo danych

  Firma zapewniła odpowiednie środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych klientów przed przypadkową utratą, uzyskaniem lub wykorzystaniem ich w bezprawny sposób, zmianą lub ujawnieniem. Ponadto Firma ogranicza dostęp do danych osobowych pracownikom, agentom, wykonawcom i innym osobom trzecim, którym są one potrzebne. Będą z nich mogli korzystać wyłącznie zgodnie z otrzymanymi instrukcjami, a dane podlegają obowiązkowi zachowania poufności. Firma wdrożyła procedury postępowania w przypadku podejrzeń naruszenia zasad ochrony danych osobowych i będzie powiadamiać klientów oraz odpowiednie władze o takim naruszeniu, gdy prawo tego wymaga.

 8. Przechowywanie danych

  Okres wykorzystania danych osobowych Dane osobowe klientów przechowywane są jedynie tak długo, jak to konieczne dla celów, dla których zostały zebrane, w tym aby spełnić wszelkie wymogi prawne, w zakresie rachunkowości lub sprawozdawcze. W celu ustalenia właściwego okresu przechowywania danych osobowych Firma rozpatruje ich ilość, naturę i wrażliwość, potencjalne ryzyko szkód wynikających z ich bezprawnego wykorzystania lub ujawnienia, cele ich przetwarzania i czy możliwe jest osiągnięcie tych celów innymi środkami, a także odnośne wymogi prawne. Jeśli klient zarejestrował się do otrzymywania od Firmy komunikatów w ramach listy wysyłkowej, Firma będzie przechowywać jego dane osobowe do 6 lat, a po ich upływie konieczne będzie uzyskanie od klienta zgody na dalsze ich przechowywanie i kontakt.

 9. Prawa ustawowe

  W pewnych okolicznościach klientom przysługują prawa wynikające z przepisów o ochronie danych w odniesieniu do tych danych. Te same prawa obowiązują Wild Thang Limited.

  Marketing

  Firma będzie informować klientów (przed uzyskaniem danych), jeśli zechce wykorzystać ich dane do celów marketingowych.

  Korekta danych

  Jeśli klient powiadomi Firmę, że przechowywane dane są niepełne lub nieaktualne, dokona ona ich bezzwłocznej korekty.

  Usuwanie danych

  Klient ma prawo zażądać usunięcia jego danych osobowych, w tym w przypadku gdy nie są już potrzebne w celu, w jakim zostały zebrane, lub gdy podstawę prawną ich przetwarzanie stanowi udzielona zgoda, a zostanie ona wycofana.

  Wskutek takiego żądania dane osobowe klienta zostaną bez zbędnej zwłoki usunięte, chyba że ich zachowanie jest wymagane i dozwolone prawnie. W przypadku przekazywania danych osobom trzecim Firma podejmie uzasadnione kroki w celu poinformowania ich o rozpatrzeniu wniosku o usunięcie danych.

  Kwestionowanie przetwarzania danych

  Klient ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Firmę, gdy powołuje się ona na swój uzasadniony interes (lub osoby trzeciej), a w danej sytuacji istnieje podstawa do zakwestionowania przetwarzania danych na tej podstawie, gdyż klient uważa, że narusza to jego podstawowe prawa i swobody. Klient ma też prawo do zgłoszenia sprzeciwu, gdy Firma przetwarza jego dane osobowe do celów bezpośredniego marketingu. W niektórych przypadkach Firma może przedstawić ważne i uzasadnione przyczyny przetwarzania danych, nadrzędne wobec praw i swobód klienta.

  Ograniczenie przetwarzania danych

  Klient posiada prawo zażądać wstrzymania przetwarzania jego danych osobowych (z zachowaniem ich), w przypadku gdy przechowywane dane są nieścisłe, ich przetwarzanie jest bezprawne lub dane nie są już Firmie potrzebne. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych Firma będzie je dalej przetwarzać, jeśli uzyska zgodę klienta lub jeśli posiada do tego podstawy prawne.

  Dostęp do danych

  Klient ma prawo dostępu do swoich danych, a prośby o dostęp do nich z reguły nie podlegają opłatom. Firma będzie dążyć do dostarczenia danych w żądanej formie, ale za dodatkowe kopie może pobierać uzasadnioną opłatę.

  Możliwości przenoszenia danych

  Klient ma prawo otrzymać kopię przekazanych Firmie danych osobowych. Kopia zostanie dostarczona w rozpowszechnionej formie, przeznaczonej do odczytu komputerowego. Gdy jest to technicznie możliwe i uzasadnione, klient może też poprosić o bezpośrednie przekazanie ich innemu administratorowi. Jeśli klient życzy sobie skorzystać z przysługujących mu, wyszczególnionych powyżej praw, winien skontaktować się z Firmą.

  Zwykle nie jest za to naliczana żadna opłata.

  Za dostęp do swoich danych osobowych klient nie będzie ponosić opłaty (podobnie jak w przypadku korzystania z innych praw). Jednak Firma może naliczyć uzasadnioną opłatę, jeśli żądanie jest ewidentnie bezzasadne, powtarzające się lub przesadne. W takich okolicznościach Firma może też odmówić spełnienia prośby klienta.

  Wycofanie zgody w dowolnym momencie

  Klient może w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę, gdy Firma opiera się na niej, przetwarzając jego dane osobowe. Jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych mającego miejsce przed wycofaniem zgody. Jeśli klient wycofa zgodę, Firma nie będzie w stanie dostarczyć mu określonych produktów lub usług. W takim wypadku klient zostanie o tym powiadomiony w chwili wycofywania zgody.

  Potrzebne informacje

  Firma może poprosić klienta o określone dane w celu potwierdzenia jego tożsamości i zapewnia mu prawo wglądu w te dane (lub skorzystania z innych przysługujących mu praw). Jest to środek bezpieczeństwa, mający zapewnić, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa ich otrzymać. Firma może skontaktować się z klientem w celu uzyskania dodatkowych informacji w związku z przyspieszeniem odpowiedzi.

  Czas na odpowiedź

  Firma podejmuje starania, żeby odpowiadać na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu miesiąca. Jeśli prośba jest skomplikowana lub Firma otrzymuje dużą liczbę wniosków, okres ten może się wydłużyć. W takim wypadku klient zostanie poinformowany o zwłoce i dalszych krokach.

 10. Terminy

  PODSTAWA PRAWNA

  Podstawa prawna oznacza interes Firmy (lub osób trzecich) w prowadzeniu działalności i zarządzaniu nią tak, aby mogła zapewnić jak najlepszą usługę/produkt oraz bezpieczeństwo. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych klienta w swoim uzasadnionym interesie Firma uwzględnia i równoważy potencjalny wpływ na klienta (pozytywny i negatywny) oraz przysługujące mu prawa. Firma nie wykorzystuje danych osobowych klienta do działań, w których wpływ na klienta przeważa nad jej interesem (chyba że posiada jego zgodę lub jest do tego uprawniona lub zobowiązana przepisami prawa). Dodatkowe informacje na temat oceny uzasadnionego interesu w związku z jego potencjalnym wpływem na klienta w odniesieniu do określonych działań można uzyskać, kontaktując się z Firmą.

  Wykonanie przedmiotu umowy oznacza przetwarzanie danych osobowych, gdy jest to niezbędne do wywiązania się z postanowień umowy, której klient jest stroną, lub podjęcie na żądanie klienta kroków przed zawarciem takiej umowy.

  Spełnienia zobowiązań prawnych lub regulacyjnych oznacza przetwarzanie danych osobowych, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego, któremu Firma podlega.

  V2 03 03 22